Pagina afdrukken Zoeken

JEUGDRAAD

 

Missie van de jeugdraad:

De Jeugdraad van Asse is een adviesraad, waar elke jongere van 0 tot 25 jaar een stem krijgt. Zij engageert zich om jongeren te laten participeren aan het gemeentebeleid en promoot solidariteit tussen de verschillende groepen jongeren, door activiteiten te organiseren en te ondersteunen.

Het doel van de GJA is :

op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen advies uitbrengen omtrent alle aangelegenheden die de jeugd (3-25 jaar) aanbelangen, en in het bijzonder advies uitbrengen over de verantwoordingsnota en het jeugdbeleidsplan (JBP);

initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen;

een bestendig contactcentrum zijn tussen de jeugd en de overheid en de interesse voor het gemeentebeleid en de inspraak bij kinderen en jongeren stimuleren;

actief deelnemen d.m.v. een vertegenwoordiging aan de stuurgroep van het JBP;

het aanmoedigen, stimuleren of zelf organiseren van de activiteiten met een opvoedende, culturele of sociale waarde voor kinderen en jongeren van Asse.

 

Bevoegdheden van de Algemene Vergadering (AV) van de Jeugdraad:

De A.V. heeft de volheid van bevoegdheid en adviseert de verantwoordingsnota en het Jeugdbeleidsplan.

De A.V. keurt de rekeningen, begrotingen en statutenwijzigingen goed.

De A.V. staat in voor het benoemen en afzetten van de leden van het dagelijks bestuur.

 

Bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur (DB) van de jeugdraad:

voert het dagelijks beheer;

bereidt de A.V. voor en roept ze samen;

stelt het jaarverslag en de begroting op en legt ze voor aan de A.V.;

houdt toezicht op de werking en het financieel beleid van de werkgroepen;

staat in voor het bijhouden van het archief  op de zetel van de GJA.

 

Meer info :

Vee Goossens: secretaris -> jeugdconsulent@asse.be

 

Lid zijn van de jeugdraad als jeugdvereniging heeft zo zijn voordelen:

o   alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gebruik maken van gratis materiaal- en kampvervoer. De verenigingen zorgen zelf voor een verzekering van de inboedel .

o   alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke uitleendienst: nadars, podium,… Er is een gemeenschappelijke waarborg betaald aan het gemeentebestuur.

o   alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de gemeentelijke kopieerdienst.

o   alle jeugdbewegingen en jeugdverenigingen, aangesloten bij de Jeugdraad, kunnen gratis gebruik maken van de uitleendienst van vzw Jeugdwerking (sportmateriaal, volksspelen, …).

o   volgens het toewijzingsreglement van zaal ’t Smis kunnen erkende Assese jeugdverenigingen de zaal bij een eerste fuif huren aan 125 euro (cfr. Hoofdstuk J, Ruimte voor de jeugd, blz. 58).

o   jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij de jeugdraad kunnen gratis vergaderzalen huren via CC Asse.

 


E-mail: jeugdraad.asse@gmail.com