Pagina afdrukken Zoeken

Huishoudelijk reglement

Bij aankomst:

 • Bij aankomst krijgt de huurder de nodige sleutels van het gebouw. Het is strikt verboden sleutels na te maken of door te geven aan derden. Bij verlies dient de huurder de sleutels te vergoeden ( € 10 per sleutel ).
 • De huurder vergezelt de huisbewaarder bij een rondleiding in het gebouw. Mankementen en opmerkingen worden in de huurovereenkomst genoteerd (punt 4).
 • De huurder overhandigt een volledige deelnemerslijst van zijn gezelschap aan de verhuurder. Hierin worden de namen, adressen, telefoonnummers en geboortedata van alle deelnemers (inclus. begeleiders) vermeld.

Omgang met de omgeving en de buurt :

 
 • De huurder ziet erop toe dat de leden van zijn gezelschap geen geluidshinder voor omwonenden veroorzaken. Dat betekent dat er geen fuiven, feestjes, cantussen, optredens, muziekrepetities of andere activiteiten die ’s avonds geluidshinder veroorzaken kunnen plaatsvinden.
  Na 22.00 uur wordt er rond het kamphuis uitdrukkelijk volledige stilte gevraagd!Bij mooi weer kan men buiten zitten tot 22.00 uur, enkel langs de voorgevel van het kamphuis en dit op voorwaarde dat er geen hinder veroorzaakt wordt aan buren of andere parkbezoekers. Muziek mag buiten het gebouw niet waarneembaar zijn. 
  I.v.m. nachtlawaai geldt het politiereglement: stilte buiten tussen 22.00 uur en 6.00 uur.

  Auto’s zijn verboden in het park met uitzondering voor het in- en uitladen van materiaal. Er kan best geparkeerd worden aan de speel-o-theek ( Bergestraat 6 ) of op de parking van de voetbalkantine.
 • Het Waalborrepark is erkend als “natuurgebied”.  Een aantal bomen zijn eveneens erkend als “monument”. Hou hiermee rekening ! 
 • Het is verboden om in het kader van activiteiten bij de buurtbewoners aan te bellen.
 • Elke vorm van publiciteit in en rond het gebouw is verboden.

Ruimten en materialen:

 • Het is verboden om tenten op het grasplein rondom het gebouw te plaatsen. Ook in het Waalborrepark is dit strikt verboden.
 • Het ter beschikking gestelde materieel en meubilair mag in geen geval buiten het gebouw gebruikt worden. De enige uitzondering hierop zijn de tafels en stoelen die bij droog weer buiten het gebouw mogen gebruikt worden indien ze nadien proper (let op de poten) teruggeplaatst worden. 's Nachts moeten ze in ieder geval worden binnengezet.
 • 's Nachts moeten de poorten aan de schuiframen gesloten worden.

Beschadiging van de infrastructuur:

 • De door de huurder aangebrachte beschadigingen moeten onmiddellijk aan de verhuurder worden gemeld en worden op kosten van de huurder hersteld. Herstellingen mogen in geen geval door de huurder zelf worden uitgevoerd.
 • Er mogen geen veranderingen aan het gebouw worden doorgevoerd.
 • Het is ten strengste verboden de infrastructuur te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien. Er zijn hiervoor voldoende prikborden voorzien.
 • De bovenverdieping waar zich de laminaatvloer bevindt, mag niet betreden worden met schoenen met donkere zolen. Voorzie best preventief om er zonder schoenen rond te lopen.
 • Het graven van putten in het park is verboden. Ook het graven van putten voor sanitaire voorzieningen, sjorconstructies en afwateringsgrachten is niet toegelaten.
 • In het park is het verboden takken af te breken, bomen te vellen of bomen te beschadigen. Het betreden van de aanplanting is eveneens verboden.

Onderhoud:

 • De huurder staat gedurende zijn verblijfperiode zelf in voor het poetsen van het gebouw.
 • De keuken dient grondig geschuurd te worden en alle materiaal dient op de aangeduide plaats te worden teruggezet.
 • Emmers, borstels, een swiffer met reservedoekjes, aftrekkers, dweilen, handborstels en vuilblikken zijn voorzien in de berging naast de keuken.
 • Geen emmers met vuil water uitgieten in de (af)wasbakken of douches.
 • De huurder dient zelf schoonmaakmiddel mee te brengen. Het laminaat op de slaapzolder mag enkel gereinigd worden met swiffer! Natte dweilen kunnen deze laminaatvloer beschadigen!
 • Tabletten voor de vaatwasmachine moeten door de huurder bij de verhuurder aangekocht worden en bij elke afwasbeurt gebruikt worden. De machine wordt verder onderhouden door de verhuurder met zout en spoelmiddel.

Afval:

 • Afval wordt op de juiste manier gesorteerd. Voor het algemeen huisvuil is er een afvalcontainer voorzien. Het afval moet in vuilniszakken gedaan worden. De vuilniszakken moeten dichtgeknoopt worden alvorens in de afvalcontainer te gooien. Deze vuilniszakken mag men zelf meebrengen of kunnen aangekocht worden aan € 0,15 per zak. Blauwe PMD-zakken worden verkocht aan € 0,15 per zak.
 • De blauwe PMD-zakken worden na het kampverblijf geplaatst aan de voorgevel van de Parkhoek (Parklaan 22).  Ook de afvalcontainer bevindt zich aan de Parkhoek. De container dient altijd gesloten te worden om sluikstorten te voorkomen.Glas wordt na het verblijf in de glascontainer gedeponeerd. De dichtstbijzijnde glascontainer bevindt zich op de parking van het station van Asse (nabij de fietsstalling).
 • Indien op het einde van de huurperiode wordt vastgesteld dat de huurder afval in (vb. in de vuilnisbakjes in de toiletten) of aan het kamphuis heeft achtergelaten, dient de huurder de verwijdering van dit afval te vergoeden, zijnde min. € 10.

Veiligheid:

 • De huurder mag in geen geval meer personen toelaten dat groter is dan het in het verhuurcontract voorziene maximum.
 • Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet in of aan het gebouw worden aangebracht. Het maken van vuur en het gebruik van rook- of ontploffingsmechanismen zijn zowel binnen als buiten het gebouw verboden.
 • Het is verboden gebruik te maken van een barbecue of het maken van een kampvuur.
 • Op de bovenste verdieping geldt een volledig rookverbod. De huurder dient erop toe te zien dat zijn gezelschap dit rookverbod strikt naleeft.
 • Beneden mag er enkel in de polyvalente ruimte gerookt worden.
 • De trappen, gangen en deuren, moeten een snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Het is dan ook verboden om voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren in de deuropeningen en de gangen te plaatsen.
 • Elektrische apparatuur die niet behoort tot de infrastructuur van "De Parkvilla" moet technisch in orde zijn, zoniet kan het gebruik ervan geweigerd worden. Voor het gebruik van zwaardere elektrische apparaten dient de huurder de toestemming van de huisbewaarder te krijgen.
 • Huisdieren zijn uit hygiënische overwegingen niet toegelaten in het gebouw.
 • Er is in "De Parkvilla" geen apparatuur aanwezig is om te frituren. Indien de huurder zelf de nodige apparatuur meebrengt, draagt hij de verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan, alsook voor eventuele ongevallen die door het gebruik veroorzaakt worden.
 • De huurder dient zelf een EHBO-koffer mee te brengen.

Achterlaten van het gebouw:

 • Het gebouw mag tijdens de huurperiode niet onbeheerd open blijven staan. Deuren en ramen dienen gesloten te worden en alle apparaten moeten worden uitgeschakeld.
 • Het is verboden minderjarigen alleen in het gebouw achter te laten.

Problemen tijdens het verblijf:

 • Elk probleem dat zich tijdens de huurperiode voordoet, dient onmiddellijk aan de huisbewaarder te worden gemeld teneinde hem in staat te stellen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
 • Er is geen vast telefoontoestel in het kamphuis aanwezig.  Het is dus aangewezen dat de huurder een GSM-toestel ter beschikking heeft ingeval van nood.
  In de keuken hangt een lijst met alle telefoonnummers van de hulpdiensten in de buurt.   
 • Bij problemen gelieve te telefoneren naar één van volgende nummers : 02/453.01.00 (Chris), 0479/704.103 ( Emery ).   
 • Er ligt een map met adressen van allerhande winkels, cafés, eethuizen en allerlei nuttige telefoonnummers in de Parkvilla die je tijdens je verblijf kan raadplegen. 

Einde van de huurperiode:

 • Na afloop van de huurperiode dient de huurder de huisbewaarder te vergezellen bij het controleren van het gebouw en het terrein. De huurder dient gevolg te geven aan alle opmerkingen en instructies van de huisbewaarder.
 • Het keukenmateriaal (kookgerief, bestek, servies,...) dient op het einde van de huurperiode door de huurder op de daarvoor voorziene plaatsen gezet te worden.
 • De huurder dient alle voorwerpen die niet tot het patrimonium van "De Parkvilla" behoren, te verwijderen. Indien deze voorwerpen niet tijdig verwijderd worden, zullen eventuele kosten doorgerekend worden. Deze kosten bedragen min. € 10.
 • Indien na het gebruik uitzonderlijke schoonmaak van de lokalen, meubelen, installaties en/of terreinen noodzakelijk blijkt, zullen de kosten hiervan op de huurder verhaald worden. De kosten hiervoor bedragen € 25/u.
 • De huurder dient bij afloop van de huurovereenkomst de sleutels die hij in het begin van de huurperiode ontving, aan de verhuurder te overhandigen.