Pagina afdrukken Zoeken

Reglement

Dit reglement is niet bestemd voor het huren of gebruiken van Kamphuis "De Parkvilla", het café of de zaal van jeugdhuis 't Bronneken, jeugdhuis Time-Out of jeugdhuis ‘t Ressorken !!!

Reglement voor verhuur of gebruik lokalen

Reservering van de lokalen

 • Niet - winstgevende activiteiten van verenigingen
  Voor elk gebruik moeten de lokalen vooraf worden gereserveerd.
  Dit kan op volgende wijze:
  • via het aanvraagformulier op deze website
  • bij vzw Jeugdwerking : telefonisch 02 452.31.83
  • bij vzw Jeugdwerking via e-mail : jeugdwerkingasse@skynet.be  

 

 • Winstgevende activiteiten van verenigingen
  Voor winstgevende activiteiten (wanneer er ingang of inschrijvingsgeld wordt gevraagd) moet het lokaal schriftelijk worden aangevraagd.
  Indien de aanvraag telefonisch gebeurt, moet ze steeds schriftelijk worden bevestigd op het daartoe bestemde formulier of via mailen van het aanvraagformulier.

  Toezegging gebeurt zo vlug mogelijk door een email van vzw Jeugdwerking of door ondertekening van de overeenkomst door beide partijen : huurder en verhuurder (vertegenwoordigd door vzw Jeugdwerking )

 

 • Privé - activiteiten
  Aanvraag idem als winstgevende activiteiten van verenigingen

Activiteiten

          Het gebruik van de lokalen wordt toegestaan voor:

 • Niet - winstgevende activiteiten voor verenigingen
  Vergaderingen, dia- en filmvoorstellingen, cursussen, tentoonstellingen, activiteiten voor jeugdbewegingen, activiteiten van verenigingen van lichamelijke, creatieve, muzikale, dramatische of verbale aard zonder winstoogmerk.
 • Winstgevende activiteiten voor verenigingen
  Alle activiteiten vermeld onder A waarbij toegangsgelden worden gevraagd met als rechtstreeks doel winst te maken.

  Fuiven, bals, optredens mogen niet worden georganiseerd in de lokalen van vzw Jeugdwerking (uitz. zaaltjes jeugdhuizen) omdat deze lokalen niet voldoende geïsoleerd zijn.

 • Privé - activiteiten
  Familie- en vriendenfeestjes, vergaderingen, recepties, ......
  Repetities van muziekgroepjes kunnen voorlopig in geen enkel van onze lokalen plaatsvinden omdat ze niet voldoende geïsoleerd zijn en omdat de elektriciteit niet is aangepast.

Vergoeding voor het gebruik

 • Niet - winstgevende activiteiten voor verenigingen :
  • voor eenmalige activiteiten : gratis
  • voor permanente activiteiten : geen huurgeld, wel onkosten voor verbruik van energie :
    1. minder dan 50 uur/jaar :€ 40/ jaar
    2. vanaf 50 uur/jaar :€ 75/ jaar

 • Winstgevende activiteiten voor verenigingen :
  • verenigingen vzw Jeugdwerking of jeugdraad: gratis
  • andere verenigingen:€ 7,5/ halve dag - € 15/ ganse dag.

          Indien er twijfel bestaat of de activiteit al dan niet winstgevend is,
          wordt de beslissing getroffen door de Raad van Bestuur.

 • Privé - activiteiten :
  Enkel voor medewerkers van deelgroepen van de vzw, de jeugdraad of de jeugddienst :
  € 7,5/ halve dag - € 15/ ganse dag.
  Eigen personeel en beheerders kunnen gratis gebruik maken van de lokalen voor eenmalig gebruik.

  Hoe gebeurt de betaling?

  De betaling gebeurt cash of per cheque min. 4 dagen vóór de activiteit bij vzw Jeugdwerking.
  Indien er twijfel bestaat of de activiteit al dan niet winstgevend is, wordt de beslissing getroffen door de Raad van Bestuur van vzw Jeugdwerking.

Toestand van de lokalen

 • De gebruiker brengt de lokalen terug in de staat waarin hij ze gekregen heeft. Alle schade en/of verlies van meubelen of materiaal die eigendom zijn van de vzw (of van zijn deelwerkingen), van de jeugdraad of van de jeugddienst, wordt onmiddellijk gemeld en vergoed door de gebruiker.
 • Er wordt geen eigen materiaal achtergelaten in de lokalen, tenzij met toestemming van de vzw.
 • De lichten worden op het einde van de bijeenkomst gedoofd en de verwarming verminderd tot waakvlam of minimumstand. Ramen en deuren worden gesloten.
 • De gebruiker staat zelf in voor de schoonmaak van het gebruikte lokaal, onmiddellijk na de activiteit. Ook de tafels en stoelen worden proper gemaakt en terug in de oorspronkelijke toestand geplaatst.

Consumptiegoederen

          In de vergaderlokalen : Stationsstraat 88 en Bergestraat 2 - Asse

 • Tijdens de openingsuren van jeugdhuis ‘t Bronneken
  Er kan drank gekocht worden in het jeugdhuis aan de gewone café - prijzen
 • Buiten de openingsuren van jeugdhuis ‘t Bronneken
  Er kan geen drank verbruikt worden van jeugdhuis ‘t Bronneken tenzij bij onderlinge overeenkomst met een afgevaardigde van het jeugdhuis.

          In uitzonderlijke gevallen kan er voor eigen drank of andere consumpties gezorgd worden.
          Dit moet vooraf worden afgesproken met de verhuurder.

          In de andere lokalen

 • Er kan zelf drank of consumptiegoederen meegebracht worden.

Verantwoordelijkheid

          De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventueel lawaai - overlast, vandalisme of eventuele ongevallen.
          Er wordt uitdrukkelijk gevraagd hierop toezicht uit te oefenen.

Praktische regeling

 • De gebruiker neemt tijdig contact op met vzw Jeugdwerking voor praktische regelingen i.v.m. sleutels, consumptiegoederen, gebruik materiaal, schoonmaak,....
 • Sleutels kunnen enkel bijgemaakt worden mits toelating van de vzw.
 • Indien nodig wordt er nog een afsprakennota tussen de vzw en de gebruiker in bijlage bij de overeenkomst gevoegd.

Gebruik of huur materiaal

          Vzw Jeugdwerking beschikt over een uitleendienst waar o.a. een overheadprojector,
          tv-toestel en videorecorder, videocamera...    kunnen worden uitgeleend.
          Lijst op aanvraag bij de vzw.

Veiligheid

 • Er mag niets aan de brandblusinstallatie worden gewijzigd als er geen effectief brandgevaar is.
 • In geen enkel van deze lokalen van vzw Jeugdwerking kan men blijven overnachten, omdat ze niet voldoen aan veiligheidsvoorschriften voor nachtverblijf.
 • Omwille van sociale - en brandveiligheidsredenen kan er in deze bovenstaande lokalen zelf niet gerookt worden.