Pagina afdrukken Zoeken

Jeugdhuizen

Reglement 1: Werkingssubsidie voor een opstartend jeugdhuis  


Artikel 1.

Binnen de perken van het budget en onder de bij dit reglement bepaalde voorwaarden, kan een subsidie toegekend worden aan een opstartend jeugdhuis.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een opstartend jeugdhuis minstens 5 uur per maand op (een) regelmatige dag(en) open zijn voor het publiek. 

Een opstartend jeugdhuis mag geen activiteiten met louter commercieel oogmerk uitoefenen of mag geen louter private belangen dienen.

Het kalenderjaar dat volgt op de subsidieaanvraag, kan het opstartend jeugdhuis in aanmerking komen voor 'werkingssubsubidies voor jeugdhuizen’ indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.

 

Artikel 2. 

Na 6 maanden hebben minstens 15 jongeren tussen 16-30 jaar, waarvan minstens de helft woonachtig zijn in Asse, een lidkaart als regelmatige bezoeker of als deelnemer aan activiteiten van het opstartend jeugdhuis. 

Het opstartend jeugdhuis kan geen leden kan weigeren op grond van ras, nationaliteit, huidskleur, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, filosofische overtuiging, geloofsovertuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, lichamelijke of genetische kenmerken en sociale afkomst.

Een opstartend jeugdhuis zich dient te onthouden van het voeren van politieke, ideologische, filosofische en religieuze propaganda.

Het opstartend jeugdhuis verbindt er zich toe om het Nederlandstalig karakter van de gemeente Asse te eerbiedigen en te bevorderen. De interne activiteiten van het opstartend jeugdhuis dienen uitgeoefend te worden in de Nederlandse taal en de contacten met het publiek door het opstartend jeugdhuis – in welke vorm ook – dienen plaats te vinden in het Nederlands.

 

Artikel 3. 

Het algemeen beleid en beheer moet waargenomen worden door minstens 3 personen (waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester).

 

Artikel 4.

Het opstartend jeugdhuis zal alle wettelijke en andere verplichtingen, ondermeer wat betreft baropenhouders, alcoholwetgeving, de uitbating, politieverordeningen en brandpreventievoorschriften stipt naleven.

Het jeugdhuis zal voor zichzelf en eventueel al zijn medewerkers een verzekering afsluiten tot dekking van alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid, brandgevaar, en dit bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 5.

Het bestuur van het opstartend jeugdhuis neemt zelf contact op met het college van burgemeester en schepenen vóór de opening van het nieuwe jeugdhuis indien zij over opstartsubsidies willen beschikken. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren.

 

Artikel 6. 

Aan een opstartend jeugdhuis kan een opstartsubsidie van maximum € 500 toegekend worden. Deze subsidie wordt betaald ten laatste 3 maanden na de opening indien aan alle voorwaarden van het reglement zijn voldaan.

 

Artikel 7. 

Het college van burgemeester en schepenen kan alle aanvullende inlichtingen vragen die zij nodig acht om de aanvraag te beoordelen.
Door het indienen van de aanvraag verleent het opstartend jeugdhuis toelating aan de gemeente om elk onderzoek in te stellen of te laten instellen om controle uit te oefenen. Het opstartend jeugdhuis dient op verzoek van het college van burgemeester en schepenen alle nuttige en noodzakelijke gegevens met betrekking tot de werking te verstrekken, in de gevraagde vorm.

Artikel 8.  

De opstartende jeugdhuizen worden vrijgesteld van de in artikel 5, § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 (betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen) vermelde verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen.

Krachtens artikel 7 van de wet van 14 november 1983 (betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen) is een opstartend jeugdhuis gehouden de toegekende subsidie terug te betalen:

- als zij de subsidie niet aanwendt voor het doel waarvoor zij haar werd toegekend;

- als zij zich verzet tegen de uitoefening van controle, zoals bepaald in artikel 8.

 

Reglement 2: Werkingssubsidies voor een erkend jeugdhuis 

 

DEEL 1: ERKENNING 

 

Artikel 1.  

Binnen de perken van het budget en onder de bij dit reglement bepaalde voorwaarden, kan een subsidie toegekend worden aan een erkend jeugdhuis.

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet het jeugdhuis voldoen aan de vereisten die in deel 1 vermeld zijn. Een werkingsjaar loopt van 1/1 tot 31/12.

Een jeugdhuis mag geen activiteiten met louter commercieel oogmerk uitoefenen of mag geen louter private belangen dienen.

Het jeugdhuis verbindt er zich toe om het Nederlandstalig karakter van de gemeente Asse te eerbiedigen en te bevorderen. De interne activiteiten van het jeugdhuis dienen uitgeoefend te worden in de Nederlandse taal en de contacten met het publiek door het jeugdhuis – in welke vorm ook – dienen plaats te vinden in het Nederlands.

 

Artikel 2. 

Minstens 25 jongeren tussen 16 – 30 jaar hebben een lidkaart en zijn actief betrokken als regelmatige bezoeker of als deelnemer aan activiteiten van het jeugdhuis. 

 

Artikel 3. 

Het jeugdhuis zal alle wettelijke en andere verplichtingen, ondermeer wat betreft baropenhouders, alcoholwetgeving, de uitbating, politieverordeningen en brandpreventievoorschriften stipt naleven.

Het jeugdhuis zal voor zichzelf en eventueel al zijn medewerkers een verzekering afsluiten tot dekking van alle risico’s inzake burgerlijke aansprakelijkheid, brandgevaar, en dit bij een erkende verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 4.

Het algemeen beleid en beheer moet waargenomen worden door minimum 3 personen (waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester).

 

Artikel 5.

Werkingsverslagen en financiële verslagen kunnen te allen tijde ingekeken worden door een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen. 

Door het indienen van de werkingsverslagen en de financiële toestand, zoals vermeld in deel 2, verleent het jeugdhuis toelating aan de gemeente om elk onderzoek in te stellen of te laten instellen om controle uit te oefenen. Het jeugdhuis dient op verzoek van het college van burgemeester en schepenen alle nuttige en noodzakelijke gegevens met betrekking tot de werken te verstrekken, in de gevraagde vorm.

Het college van burgemeester en schepenen kan alle aanvullende inlichtingen vragen die zij nodig acht om de aanvraag te beoordelen.

 

Artikel 6.

Indien blijkt dat in de verslagen niet de correcte gegevens werden weergegeven, verliest het jeugdhuis elke subsidiëring voor een termijn bepaald door het college van burgemeester en schepenen. 

Krachtens artikel 7 van de wet van 14 november 1983 (betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen) is een jeugdhuis gehouden de toegekende subsidie terug te betalen:

- als zij de subsidie niet aanwendt voor het doel waarvoor zij haar werd toegekend;

- als zij zich verzet tegen de uitoefening van controle, zoals bepaald in artikel 8.

 

 

DEEL 2: PROCEDURES 

 

Werkingsverslagen 

Het jeugdhuis maakt een werkingsverslag voor de periode van 1/1 tot 31/12 en stuurt dit binnen vóór 15/3 van het daaropvolgende jaar.

 

Inhoud van het werkingsverslag:

Een overzicht van alle activiteiten per functie: ontmoeting (een overzicht van de openingsuren, openingsdagen, gemiddeld aantal bezoekers) en recreatie (overzicht van activiteiten, gemiddeld aantal bezoekers).

 

Financiële toestand 

Vóór 15/3 stuurt het jeugdhuis, samen met het werkingsverslag, de financiële stand van zaken (inkomsten en uitgaven) van het voorbije jaar door aan het college van burgemeester en schepenen. 

Indien de financiële toestand sterk afwijkt van het vorig semester of het vorig werkjaar zal er door het college van burgemeester en schepenen verantwoording gevraagd worden i.v.m. de inkomsten en uitgaven.

 

 

DEEL 3: SUBSIDIËRING 

Een jeugdhuis komt voor subsidiëring in aanmerking als het aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet.

Jaarlijks wordt er een werkingstoelage voorzien in de begroting van de gemeente. Er is geen bijkomende loonsubsidie voor beroepskrachten. Indien een jeugdhuis toch een beroepskracht wenst aan te werven, moet zij deze beslissing motiveren naar het college van burgemeester en schepenen toe, en tevens 3 maanden loon storten op een aparte rekening.

Verdeling van de beschikbare middelen onder de jeugdhuizen :
Indien een jeugdhuis het voorbije werkjaar zijn werkingsverslag heeft ingediend en voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden, gebeurt de subsidiëring als volgt :
- In de loop van het daarop volgende jaar wordt het voorziene subsidiebedrag verdeeld over de aanvragende jeugdhuizen.
-  Indien er een aanvraag van een opstartend jeugdhuis is, dat aan alle voorwaarden voldoet die beschreven staan in reglement 1, wordt deze subsidie vooraf van het totale subsidiebedrag afgetrokken en wordt de rest over de andere aanvragende jeugdhuizen verdeeld.