Pagina afdrukken Zoeken

Jeugdhuizen

Wat ?

De werkingstoelagen voor de jeugdhuizen worden jaarlijks berekend op basis van het aantal openingsuren en -dagen, activiteiten, cursussen,....

ER ZIJN 2 REGLEMENTEN :

 • Reglement 1 : werkingssubsidies voor een erkend jeugdhuis.
 • Reglement 2 : werkingssubsidie voor een opstartend jeugdhuis.

Reglement 1 : Werkingssubsidies voor een erkend jeugdhuis.

DEEL 1: ERKENNING

Artikel 1

Om in aanmerking te komen voor subsidies moet het jeugdhuis erkend zijn door het jeugdbeleidsplan . Bovendien moet het jeugdhuis voldoen aan de basiserkenning en aan de minimum vereisten inzake ontmoeting, recreatie en vorming. Eveneens moet het jeugdhuis als deelwerking van vzw Jeugdwerking een overeenkomst afsluiten met de vzw Jeugdwerking. Een werkingsjaar loopt van 01/01 tot 15/12.

Artikel 2

Minstens 50 jongeren tussen 16 - 26 jaar hebben een lidkaart en zijn actief betrokken als regelmatige bezoeker of als deelnemer aan activiteiten van het jeugdhuis.

Artikel 3

Het jeugdhuis kan autonoom beschikken over de ontmoetingsruimte tijdens de openingsuren. De openingsuren moeten duidelijk op een zichtbare plaats aan de buitendeur van het jeugdhuis geafficheerd worden.

Artikel 4

Het jeugdhuis beschikt over een huishoudelijk reglement waarin de interne werking wordt vastgelegd. Dit reglement bevat minstens volgende gegevens:

 • werkjaar
 • namen en adressen van de bestuurskern
 • openingsuren
 • voordelen die men geniet bij het aanschaffen van een lidkaart
 • prijs van een lidkaart
 • een omschrijving van bar-, materiaal- en lokalenbeheer
 • structuur van de werking en benoeming van de werkgroepen.

Uit het huishoudelijke reglement moet blijken dat het jeugdhuis zelfstandig zijn beleid formuleert, zijn programma bepaalt en zijn financiën beheert. Het huishoudelijke reglement dient duidelijk te worden geafficheerd in het jeugdhuis, op een plaats die leesbaar is voor de bezoekers.

Artikel 5

Het jeugdhuis moet jaarlijks vóór 15 december samen met de aanvraag voor de erkenning door het jeugdbeleidsplan het betalingsbewijs van volgende verzekeringen voorleggen aan vzw Jeugdwerking :

 • burgerlijke aansprakelijkheid
 • verzekering inboedel tegen brand en aanverwanten
 • brandverzekering lokalen.

Artikel 6

Het algemeen beleid en beheer moet waargenomen worden door min. 5 personen (waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester), waarvan minstens de helft jonger is dan 30 jaar. De bestuurskern dient min. 10 keer per jaar samen te komen om de planning en de evaluatie van de werking te bespreken.

Artikel 7

Het jeugdhuis houdt permanent een logboek bij dat terug te vinden is achter de toog en kan worden ingekeken door een afvaardiging van de stuurgroep JWBP of door een afvaardiging van vzw Jeugdwerking. Het logboek bevat minstens volgende gegevens :

 • dag, openingsuren, verantwoordelijke + aantal bezoekers
 • activiteiten: uur + aantal bezoekers + verantwoordelijke activiteit
 • vergadering: uur + aantal aanwezigen + verantwoordelijke vergadering.

Artikel 8

Werkingsverslagen, evaluatieverslagen, financiële verslagen en logboek kunnen ten allen tijde ingekeken worden door een afvaardiging van de stuurgroep JWBP of door een afvaardiging van vzw Jeugdwerking.

Artikel 9

Indien blijkt dat in de verslagen niet de correcte gegevens werden weergegeven, verliest het jeugdhuis elke subsidiëring voor een termijn bepaald door de Raad van Bestuur van vzw Jeugdwerking.

DEEL 2: PROCEDURES

Erkenning door het jeugdbeleidsplan

Vóór 15 december vóór het werkingsjaar bij de Jeugddienst d.m.v. voorgedrukte formulieren.

Maandplanning

Vóór de 25ste van elke maand stuurt het jeugdhuis een planning binnen van de werking van de volgende maand d.m.v. voorgedrukte formulieren.

In bijlage: verslagen van de voorbije bestuursvergaderingen.

Werkingsverslagen

Het jeugdhuis maakt een werkingsverslag voor de periode van 16 december ( vorig jaar ) tot 30 juni en stuurt dit binnen vóór 15/7.

Het jeugdhuis maakt een werkingsverslag voor de periode van 1 juli tot 15 december en stuurt dit binnen vóór 15/01 van het daaropvolgende jaar.

Inhoud van het werkingsverslag (a.d.h.v. bezorgde leidraad werkingsverslag).

 • kwantitatieve gegevens: de cijfergegevens: een overzicht van alle activiteiten per functie: ontmoeting (een overzicht van de openingsuren, openingsdagen, gemiddeld aantal bezoekers), recreatie (overzicht van activiteiten, gemiddeld aantal bezoekers), vorming (overzicht van evaluaties, structuurveranderingen, attesten kadervorming), ... *
 • kwalitatieve gegevens: neerslag van evaluaties.
 • Op het einde van het werkjaar worden perspectieven voor volgend werkjaar doorgegeven: een schets van toekomstverwachtingen, eventuele accentverschuivingen. In augustus volgt er a.d.h.v. maandplanningen en werkingsverslagen een tussentijdse evaluatie gemaakt, die aan de verantwoordelijke van elk jeugdhuis wordt bezorgd.

Financiële verslagen

Eind maart, eind juni, eind september en eind december stuurt het jeugdhuis voor de 15de van de daarop volgende maand een financieel verslag binnen d.m.v. voorgedrukte formulieren.

Begroting

De begroting voor volgend werkjaar wordt binnengestuurd op voorgedrukte formulieren vóór 15 juli.

vóór 15/12: aanvraag erkenning door het jeugdbeleidsplan + betalingsbewijzen B.A., verzekeren inboedel en aanverwanten + brandverzekering lokalen
vóór 25/12:

maandplanning januari

vóór 01/01: financieel verslag van 01/10 tot 15/12
vóór 15/01: werkingsverslag voor de periode van 1 juli tot 15 december a.d.h.v. leidraad werkingsverslag
vóór 25/01: maandplanning februari
vóór 25/02: maandplanning maart
vóór 25/03: maandplanning april
vóór 15/04: financieel verslag van 01/01 tot 31/03
vóór 25/04: maandplanning mei
vóór 25/05: maandplanning juni
vóór 25/06: maandplanning juli
vóór 15/07: werkingsverslag (01/01 tot 30/06) a.d.h.v. leidraad werkingsverslag
vóór 15/07: financieel verslag (01/04 tot 30/06)
  begroting van het volgende werkjaar
vóór 25/07: maandplanning augustus
vóór 25/08: maandplanning september
vóór 25/09: maandplanning oktober
vóór 15/10: financieel verslag (01/07 tot 31/09)
vóór 25/10: maandplanning november
vóór 25/11: maandplanning december
vóór 15/12: opnieuw aanvraag erkenning door het jeugdbeleidsplan.

DEEL 3: SUBSIDIËRING

Een jeugdhuis komt voor subsidiëring in aanmerking als het aan alle erkenningsvoorwaarden voldoet.
Het subsidiereglement is opgesplitst in volgende artikels, waar een aantal punten aan gekoppeld worden:

 • Artikel 1: ontmoeting: 25 punten
 • Artikel 2: recreatie: 42 punten
 • Artikel 3: vorming: 23 punten
 • Artikel 4: anderen: 10 punten

Bij elk artikel zijn er min. en max. voorwaarden vooropgesteld, waaraan de punten gekoppeld zijn. De minimum voorwaarden worden gelijkgesteld aan 0 punten. De maximum voorwaarden worden gelijkgesteld aan het max. aantal punten dat je kan scoren op een artikel.

Elk jeugdhuis kan afhankelijk van zijn werking punten scoren. Alle punten worden samengerekend, en het totaal vormt een percentage van het totale bedrag (€ 12.394,68).

Er is dus geen bijkomende loonsubsidie voor beroepskrachten. Indien een jeugdhuis toch een beroepskracht wenst aan te werven, moeten zij deze beslissing motiveren naar de vzw Jeugdwerking toe, en tevens 3 maanden loon storten op een aparte rekening (= ontslagpremie).

SubsidiePeriode uitbetaling Max. Bedrag Bestemming overschot
Werkings-toelage jeugdhuizen

Kwartaal 1:€ 5453,66 te verdelen over de jeugdhuizen.

Kwartaal 2:€ 5453,66 te verdelen over de jeugdhuizen

Kwartaal 4: overige € 1487,36 wordt verdeeld over de jeugdhuizen indien dit bedrag niet aangewend wordt voor een opstartend jeugdhuis.

€ 2394,68

waarvan  10907,32 procentueel verdeeld wordt over de jeugdhuizen

wanneer op einde werkjaar geen aanvraag voor een opstartend jeugdhuis wordt ingediend dan wordt de overige 1487,36 verdeeld over de jeugdhuizen.

Er is geen overschot.

€ 12394,68 wordt procentueel verdeeld.

 • De aanvraag voor een opstartend jeugdhuis wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur van vzw Jeugdwerking. De subsidie voor een opstartend jeugdhuis wordt uitbetaald de maand die volgt op de goedkeuring.

Puntentelling : ontmoeting / recreatie / vorming / andere.

Artikel 1: Ontmoeting : max. 25 punten.

Onder ontmoeting verstaan we : het openstellen van zijn polyvalente ruimte, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Ontmoeting wordt opgesplitst in 2 delen :

 • het aantal openingsuren per week : max. 15 punten
 • het aantal openingsdagen per jaar : max. 10 punten.
Aantal openingsuren : max. aantal punten : 15.
Min. voorwaarden : 0 punten. De ontmoetingsruimte moet open zijn gedurende 5 uren, gespreid over min. 2 dagen, waarvan één een zaterdag of een zondag is.

Max. voorwaarden : 15 punten. De ontmoetingsruimte moet open zijn gedurende 25 uren, gespreid over een minimum van 4 dagen per week. Twee dagen dienen zich te situeren binnen het verlengde weekend.

De openingsuren na 01 u worden niet meegerekend. De openingsuren moeten duidelijk zichtbaar aangekondigd worden aan de ingang van het jeugdhuis. Tijdens de openingsuren moet steeds één verantwoordelijke aanwezig zijn die kan instaan voor onthaal, begeleiding of om informatie te verstrekken.

Puntentelling openingsuren : max. 15 punten
Basiserkenning = min. 0 punten : 5 uur
Max. erkenning = max. 15 punten : 25 uur
Puntentelling : wanneer een jeugdhuis meer dan 5 uur per week open is, krijgt men 0.75 punt per extra openingsuur.

Aantal openingsdagen : max. 10 punten.

Min. voorwaarden : 0 punten. Over het ganse jaar dient een totaal van 50 openingsdagen gerealiseerd te worden.
Max. voorwaarden : 10 punten. Over het ganse jaar dient een totaal van 250 openingsdagen gerealiseerd te worden.
Puntentelling openingsdagen : max. 10 punten.
Basiserkenning : 50 openingsdagen : 0 punten
Max. erkenning : 250 openingsdagen : 10 punten
Puntentelling : een jeugdhuis kan 1 punt krijgen als ze 20 dagen meer open zijn dan de minimum voorwaarden.

Artikel 2 : recreatie : max. 42 punten.

Onder recreatie verstaan we alle activiteiten die een jeugdhuis organiseert : fuiven, optredens, uitstappen, cursussen, thema-avonden, sportactiviteiten, ...

Een recreatieve activiteit voldoet minstens aan de volgende voorwaarden :

 • ze is vooraf gepland
 • er is voldoende promotie gemaakt
 • ze wordt geëvalueerd in een activiteitenverslag
 • Recreatie wordt opgesplitst in :
 • de aantal activiteiten : max. 20 punten
 • de permanente activiteiten : max. 15 punten
  • deelnemend
  • organiserend
 • de verscheidenheid van activiteiten : max. 7 punten
Aantal activiteiten : max. 20 punten.

Min. voorwaarden = 0 punten. Door het jeugdhuis worden jaarlijks tenminste 10 recreatieve activiteiten georganiseerd.
Max. voorwaarden = 20 punten. Door het jeugdhuis worden jaarlijks 75 recreatieve activiteiten georganiseerd.
Puntentelling : aantal recreatieve activiteiten :max. 20 punten
Basiserkenning : 0 punten : 10 activiteiten
Max. erkenning : 20 punten : 75 recreatieve activiteiten
Puntentelling : een jeugdhuis krijgt 0.3 punt per extra activiteit meer dan 10.

Permanente groepsactiviteit : max. 15 punten.

Onder permanente groepsactiviteit verstaan we : activiteiten waar een vaste groep jongeren (minstens vijf jongeren) aan deelneemt en die tenminste 10 keer plaatsvonden gedurende het werkjaar.

Permanente groepsactiviteiten worden opgesplitst in twee soorten :

 • Permanente groepsactiviteit waar het jeugdhuis aan deelneemt, georganiseerd door derden vb. deelname aan voetbalcompetitie georganiseerd door sportvereniging ( max. 5 punten).

Permanente groepsactiviteit die het jeugdhuis zelf organiseert vb. wanneer een jeugdhuis zelf een voetbalcompetitie opzet : financiën, verzekering, inschrijvingen (max. 15 punten).

 • Deelname aan permanente groepsactiviteit (max. 5 punten).

Min. voorwaarden : 0 punten. Een jeugdhuis neemt aan geen enkele permanente groepsactiviteit deel.
Max. voorwaarden : 5 punten. Een jeugdhuis neemt deel aan min. 5 permanente groepsactiviteiten.
Puntentelling permanente groepsactiviteit deelnemend.
Basiserkenning : 0 punten : neemt deel aan geen enkele activiteit
Max. erkenning : 5 punten : het jeugdhuis neemt deel aan 5 permanente groepsactiviteiten.
Puntentelling : wanneer een jeugdhuis deelneemt aan een permanente groepsactiviteit dan wordt dit beloond met 1 punt per activiteit met een maximum van 5 punten.

 • Permanente groepsactiviteiten door jeugdhuis zelf georganiseerd (max. 10 punten).

Min. voorwaarden : 0 punten. Het jeugdhuis organiseert geen permanente groepsactiviteit.
Max. voorwaarden : 10 punten. Het jeugdhuis organiseert 5 permanente groepsactiviteiten.
Puntentelling permanente groepsactiviteit organiserend
Basiserkenning : 0 punten : geen activiteit
Max. erkenning : 10 punten : organiseert 5 permanente groepsactiviteiten.
Puntentelling : wanneer een jeugdhuis zelf een permanente groepsactiviteit organiseert, dan wordt dit beloond met 2 punten per activiteit.

Verscheidenheid van activiteiten : max. 7 punten.

Activiteiten kunnen opgesplitst worden in volgende : fuif, thema-fuif, optredens, uitstap, theater, cursussen, thema-avond, sportactiviteit, ...

Min. voorwaarden : 0 punten : een jeugdhuis organiseert 3 verschillende activiteiten op een jaar.
Max. voorwaarden : 7 punten : een jeugdhuis organiseert 13 verschillende activiteiten op een jaar.
Puntentelling verscheidenheid activiteiten
Basiserkenning : 0 punten : 3 verschillende activiteiten
Max. erkenning : 7 punten : 13 verschillende activiteiten
Puntentelling : wanneer een jeugdhuis meer dan 3 verschillende activiteiten organiseert, dan wordt dit beloond met 0.7 punt, met een max. van 7 punten.

Artikel 3 : vorming : max. 23 punten.

Onder vorming verstaan we :

 • Interne vorming : max. 13 punten
 1. Vorming beheerders : max. 3 punten
 2. Vorming leden : max. 10 punten
 • Externe vorming : max. 10 punten
Interne vorming : max. 13 punten.

Vorming van beheerders : max. 3 punten.

Uit de werkingsverslagen wordt een selectie gemaakt van verslagen waaruit interne vorming blijkt. Onder interne vorming van beheerders verstaan we :

 • Grote evaluaties : Financieel : even stilstaan bij de kastoestand is niet voldoende.

Maar nagaan welke de verliesposten zijn, conclusies naar de toekomst toe.

Werking : structuur, activiteiten, je werking durven kritisch bekijken en hieruit belangrijke conclusies trekken.

Aan een evaluatie moet in de toekomst gewerkt worden : visie, wijzigingen.

Een evaluatie heeft een duidelijke weerslag naar de toekomst toe.

Min. voorwaarden : 0 punten. Een jeugdhuis heeft 1 groot evaluatiemoment op een werkjaar, waar verschillende thema's aan bod komen.

Max. voorwaarden : 3 punten. Een jeugdhuis heeft 4 evaluatiemomenten op een werkjaar, waar verschillende thema's aan bod komen.

Puntentelling vorming beheerders

Basiserkenning : 1 evaluatiemoment : 0 punten

Max. erkenning : 4 evaluatiemomenten : 4 punten

Elk evaluatiemoment meer dan 1 wordt beloond met een punt (met een max. van 4 punten).

 • Vorming van leden - medewerkers : max. 10 punten.

Deze activiteiten worden meegerekend in het totaal aantal activiteiten (recreatie) ; als een activiteit vormend is, wordt het twee keer beloond.

Min. voorwaarden : elk jeugdhuis organiseert minstens 1 activiteit met een vormend karakter, onder deze vorming verstaan we : informatieve thema-avond, activiteiten rond preventie, cursussen, ... Cursussen met recreatief karakter : dansen, gitaar, worden als recreatieve activiteiten beschouwd.

Max. voorwaarden : elk jeugdhuis organiseert 11 verschillende activiteiten met een vormend karakter naar leden, medewerkers, ...

Puntentelling vorming leden

Basiserkenning : 0 punten : 1 vormende activiteit

Max. erkenning : 10 punten : 11 vormende activiteiten

Elke vormende activiteit meer dan 1, wordt beloond met 1 punt.

Externe kadervorming : max. 10 punten.

Min. voorwaarden : 2 verantwoordelijken zijn in het bezit van een attest kadervorming of hebben min. 5 jaar ervaring in het jeugdwerk als verantwoordelijke.

Max. voorwaarden : min. 2 verantwoordelijken volgen 50 u. kadervorming bij een erkende organisatie, waarbij deelaspecten van het jeugdhuiswerk aan bod komen. Het accent van deze cursussen ligt op de inhoudelijke werking van een jeugdhuis (werking, beheer, financiën, ...). Dit moet blijken uit een kopie van het behaalde attest dat bij het werkingsverslag wordt toegevoegd. Het aantal gevolgde uren kadervorming van alle jeugdhuismedewerkers samen bedraagt in totaal 50 u.

Puntentelling externe vorming.

Basiserkenning : 0 punten : geen externe kadervorming.

Max. erkenning : 10 punten : 50 u. kadervorming.

5 uur kadervorming wordt beloond met 1 punt.

Artikel 4 : Anderen : max. 10 punten.

Hier worden enkel richtlijnen gegeven. Elk jeugdhuis kan dingen indienen die een meerwaarde geven aan zijn werking, en die men ergens anders kan plaatsen. Enkele voorbeelden :

 • Deelname aan overleggroepen : jeugdraad, jeugdhuisfederaties, stuurgroep JWBP, scholen ...
 • Dienstverlening : service naar jongeren - verenigingen
 • Internationale uitwisseling
 • Ledenblad
 • Informatie
 • Grote projecten
 • Verdere uitbouw van ontmoetingsfuncties : vb. andere doelgroepen bereiken
 • Integratieprojecten

Dit deel wordt besproken op de stafvergadering en voorgelegd aan vzw Jeugdwerking en eventueel ter advies aan de jeugdraad om zo tot een waardecijfer te komen.

Reglement 2 : Werkingssubsidie voor een opstartend jeugdhuis

Artikel 1

Een opstartend jeugdhuis moet minstens 5 uur per maand op een regelmatige dag(en) open zijn voor het publiek. De openingsuren moeten aan de buitendeur worden vermeld en algemeen bekend gemaakt worden evenals de naam van het jeugdhuis.

Artikel 2

Na 6 maanden hebben minstens 25 jongeren tussen 16-26 jaar een lidkaart en zijn actief betrokken als regelmatige bezoeker of als deelnemer aan activiteiten van het jeugdhuis.

Artikel 3

Het jeugdhuis houdt permanent een logboek bij dat terug te vinden is achter de toog en kan worden ingekeken door een afvaardiging van de stuurgroep JWBP of door een afgevaardigde van vzw Jeugdwerking.

Het logboek bevat minstens volgende gegevens:

 • Dag, openingsuren, verantwoordelijke - aantal bezoekers.
 • Activiteiten: uur + aantal bezoekers - verantwoordelijke activiteit.
 • Vergadering: uur + aantal aanwezigen - verantwoordelijke vergadering.

Artikel 4

Eénmaal per trimester organiseert het jeugdhuis minstens 1 recreatieve activiteit waarbij minstens 20 jongeren betrokken zijn.

Artikel 5

Het algemeen beleid en beheer moet waargenomen worden door minstens 5 jongeren (waarvan een voorzitter, een secretaris en een penningmeester), waarvan minstens de helft jonger is dan 30 jaar. De bestuurskern dient minstens 1 keer per trimester te vergaderen over de werking van het jeugdhuis.

Artikel 6

Het bestuur van het jeugdhuis neemt zelf contact op met vzw Jeugdwerking vóór de opening van het nieuwe jeugdhuis indien zij wil beschikken over opstartsubsidies.

Artikel 7

Een opstartend jeugdhuis kan gebruik maken van maximum € 1487,36 opstartsubsidie, verdeeld per trimester (€ 371,84).

Artikel 8

Om de 3 maanden op de eerste dag van de maand worden de maandplanningen van het jeugdhuis bezorgd aan vzw Jeugdwerking (a.d.h.v. ‘leidraad werkingsverslag jeugdhuis').

De maandplanning bevat volgende gegevens:

 • openingsuren voor het komende trimester.
 • datum, aard en korte beschrijving van de activiteiten voor het komende trimester.

Verder in bijlage:

 • datum, aard en korte beschrijving van de georganiseerde activiteiten van het voorbije trimester.
 • financieel verslag van het voorbije trimester.
 • alle verslagen van de bestuursvergadering (met vermelding van de aanwezigen).

Artikel 9

Indien blijkt dat in het financiële verslag niet de correcte gegevens werden weergegeven, verliest het jeugdhuis het recht op deze opstartsubsidie.