Pagina afdrukken Zoeken

Projectsubsidies

Wat ?

In het kader van het jeugdwerkbeleidsplan werd de werkgroep projectsubsidies opgericht. Het bestaan van deze werkgroep kan voor vele initiatieven een stimulans zijn om grotere projecten uit te werken. Een project moet vernieuwend, cultureel en overstijgend zijn voor de werking. Bij verlies wordt er tot € 371,84 gesubsidieerd met een max. van € 495,79 per jaar.

Aanvraagformulieren en reglement kan je vinden bij vzw Jeugdwerking of bij deze rubriek op de website.

Reglement Projectsubsidies

Artikel 1

Een project is een initiatief

  • dat de werking overstijgt : dat buiten de gewone activiteiten plaats heeft.
  • dat een cultureel-vormend karakter heeft, dat aansluit bij de leefwereld van kinderen en jongeren.
  • dat binnen de gemeente Asse plaatsvindt.
  • dat duidelijk een financieel risico inhoudt.
  • georganiseerd door een Assese vereniging, al dan niet erkend door het JWBP, of door een individu die in Asse woont.
  • dat zich voornamelijk richt naar kinderen en jongeren.
  • dat een duidelijk vernieuwend karakter heeft, een project kan maar éénmalig gesubsidieerd worden.
  • dat toegankelijk is voor iedereen, bereikt een zo ruim mogelijk publiek (d.w.z. er moeten minimum 50 deelnemers of bezoekers aanwezig zijn)

Artikel 2

Een projectaanvraag moet minstens een maand vóór de aanvang aan de werkgroep worden voorgelegd, zodat de mogelijkheid bestaat dat iemand van de werkgroep op de activiteit kan aanwezig zijn.

Artikel 3

De aanvraag kan gedurende het ganse jaar worden ingediend. De uitbetaling zal gebeuren binnen een periode van twee maanden na het einde van elk semester (vóór eind september voor semester 1, en vóór eind februari voor semester 2). De stafleden van vzw Jeugdwerking komen minstens 2 keer per jaar samen om de aanvragen te bespreken en te evalueren. De uitbetaling gebeurt na het voorleggen van het evaluatieverslag en het financieel verslag. De inkomsten en uitgaven dienen te worden gestaafd met bewijsstukken.

Artikel 4

Indien de activiteit wordt georganiseerd door een bestaande vereniging,dan kan er bij een verliessaldo tot max. € 371,84 gesubsidieerd worden. Indien de vereniging een winstsaldo boekt, dan wordt er max. € 123,95 gesubsidieerd.

Indien de activiteit wordt georganiseerd door een privé-initiatief, dan kan er bij een verliessaldo max. € 371,84 gesubsidieerd worden. Indien dit privé-initiatief een winstsaldo boekt , worden er geen subsidies uitgekeerd. Bij een verliessaldo kleiner dan € 123,95 zal er een subsidie van max.€ 123,95 worden uitbetaald.

Per jaar wordt er per vereniging max. € 495,79 aan projectsubsidies uitbetaald.

Artikel 5

Het budget bedraagt op jaarbasis € 743,68 en zal per semester evenredig verdeeld worden volgens onderstaande formule. Per semester is er € 371,84. Indien dit budget in het 1ste semester niet opgebruikt is, wordt het resterende bedrag overgedragen naar het 2de semester. Wanneer er te veel projecten ingediend worden voor het te verdelen budget dan wordt dit procentueel verrekend, rekening houdend met het gemaakte verlies.

Formule: subsidie van dit project x € 371,84 (budget semester) / subsidie van alle projecten volgens het reglement

Artikel 6

Verdeling resterend bedrag 2de semester projecten :

Op het einde van het werkjaar worden de overschotten van projecten, culturele activiteiten en culturele uitstappen samen genomen en indien nodig verdeeld over de activiteiten die te weinig gesubsidieerd geweest zijn in semester 1, omdat er in dat semester te veel aanvragen ingediend werden en de activiteiten maar voor een bepaald % gesubsidieerd geweest zijn.

Indien er na deze verdeling nog overschotten zijn, worden deze besteed aan materiaal dat de promotie van projecten ten goede komt. Deze aankopen worden eerst besproken en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van vzw Jeugdwerking.